Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

Idea zorganizowania Kongresu zrodziła się z poczucia rozproszenia i nadmiaru konferencji branżowych, skądinąd ważnych i poruszających istotne problemy, jednak niedających możliwości odbycia tak szerokiej debaty środowiskowej. Mając nadzieję na kontynuację idei Kongresu liczymy, że przyszłoroczne spotkanie bibliotekarzy szkół wyższych – pracujących na różnych stanowiskach i uczestniczących w różnych procesach informacyjno-bibliotecznych – przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszych bibliotek, śmielszego patrzenia w przyszłość oraz silniejszych więzi zawodowych.

Chcielibyśmy, aby tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień, o których dyskutujemy na bieżąco; wokół pytań, na które szukamy odpowiedzi; wokół problemów, które łatwiej będzie rozwiązać wspólnie. Jednocześnie mamy zamiar spojrzeć na nasze środowisko z perspektywy stanu obecnego oraz przyjrzeć się działaniom podobnych środowisk w innych krajach.

Przewidujemy wystąpienia i dyskusje w następujących grupach tematycznych:

 1. Kim jesteśmy, czym dysponujemy, czego oczekujemy – o bibliotekach szkół wyższych w Polsce i stowarzyszeniach bibliotekarskich na świecie.
 2. Wybrane aspekty zarządzania bibliotekami
  – misja, wizja, strategia, cele, zadania,
  – źródła finansowania,
  – kształtowanie wizerunku,
  – współpraca z jednostkami uczelnianymi i pracownikami naukowymi,
  – zagadnienia prawne,
  – statystyka i wskaźniki,
  – potrzeby pracowników bibliotek.
 3. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a biblioteki szkół wyższych – szanse i zagrożenia
  – ewaluacja jednostek naukowych, dziedziny i dyscypliny naukowe,
  – grupa zawodowa bibliotekarzy w nowej rzeczywistości prawnej (regulacje wewnętrzne w uczelniach, ocena pracowników, kryteria awansowania).
 4. Punkty dostępu do informacji o zasobach bibliotek
  – katalogi centralne,
  – wyszukiwarki zintegrowane.
 5. Otwarta nauka, otwarty dostęp, otwarte dane
  – wyzwania dla bibliotek wobec idei otwierania publikacji i danych badawczych,
  – aspekty prawne.
 6. Biblioteki w przyszłości i dla przyszłości – nowe grupy odbiorców, usługi, zadania, obszary współpracy.

Planujemy wykłady zaproszonych prelegentów, inaugurujące panele dyskusyjne na określone tematy oraz referaty zgłaszane przez uczestników – w formie 15-minutowych wystąpień bądź 5-minutowych komunikatów. Zamierzamy również zorganizować merytoryczne warsztaty, na których prowadzący podzielą się swoją praktyczną wiedzą z zakresu prawa autorskiego, promocji czy twórczej realizacji bibliotekarskich pomysłów.
Więcej szczegółowych informacji będziemy zamieszczać na bieżąco na witrynie oraz FB Kongresu – zachęcamy do ich śledzenia!

Do zobaczenia w 2019 r. w Łodzi
Komitet organizacyjno-programowy