I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14 czerwca 2019 r.

  1. Zmiany organizacyjno-prawne w otoczeniu bibliotek szkół wyższych należy potraktować jako szansę dla ich rozwoju i wzmocnienia pozycji w uczelniach.
  2. Ustawa 2.0 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.) i Plan S (cOALition S) są okazją do ukazania roli bibliotek jako współtwórców sukcesu uczelni. Można to osiągnąć poprzez aktywną współpracę z innymi jednostkami uczelni.
  3. Brak określenia roli bibliotek i bibliotekarzy w aktach prawnych powinniśmy wykorzystać do zredefiniowania kim jesteśmy i jakie stoją przed nami zadania. Należy podjąć prace nad określeniem statusu i wymagań wobec pracowników biblioteki akademickiej. Warto podjąć dyskusję nad aktualną rolą i przyszłością bibliotekarzy w szkołach wyższych. Potrzebne jest określenie oczekiwanych kompetencji, ścieżki rozwoju i sposobów uznawania dorobku zawodowego, np. poprzez certyfikację.
  4. Należy otworzyć dyskusję nad określeniem i zorganizowaniem płaszczyzny współpracy, rozwoju i reprezentacji interesów bibliotek i bibliotekarzy szkół wyższych, innej niż struktury SBP (roboczo: Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych).
  5. Pożądane jest podjęcie na szeroką skalę prac nad opracowaniem standardów kształcenia użytkowników bibliotek uczelnianych w zakresie kompetencji informacyjnych.
  6. AFBN jest bardzo dobrym narzędziem do analizy jakości pracy bibliotek. Powinniśmy je rozwijać, szerzej wykorzystywać i promować jego wypełnianie przez możliwie największą liczbę bibliotek.
  7. Bibliotekarze powinni się przygotować do wsparcia i szkolenia pracowników naukowych w zakresie wykorzystania i otwierania danych badawczych, w tym tworzenia planów zarządzania danymi (Data Management Plan), których dołączanie do wniosków o finansowanie będzie wymagane przez NCN.
  8. Formuła kongresu okazała się dobrym rozwiązaniem. Doprecyzowania wymaga kwestia jego organizacji, stwarzającej możliwość omawiania wybranych zagadnień podczas paneli dyskusyjnych czy w grupach roboczych.
  9. Konieczne jest kontynuowanie wspólnego katalogowania zasobów bibliotek w ramach NUKAT.

Oprac.
Renata Birska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
Aldona Chlewicka-Mączyńska (Biblioteka UKW w Bydgoszczy)
Dorota Tkaczyk (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności